Disclaimer en voorwaarden

De kleine lettertjes

 

Disclaimer

Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website , kunnen we niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

 

 

Algemene voorwaarden

Alle rechten op beeldmateriaal van deze site berusten bij OVONED en/of Stichting Blij met een Ei. Wij stellen dit beeldmateriaal aan derden ter beschikking als service. Aan het gebruik van onze beelden zijn enkele voorwaarden verbonden. Als de gebruiker zich niet aan de door ons gestelde voorwaarden houdt, wordt het gebruiksrecht onmiddellijk ingetrokken.

 

OVONED en Blij met een Ei zijn niet gehouden een verzoek tot gebruik van beeldmateriaal uit de beeldbank te honoreren. Voor het gebruik van het beeldmateriaal gelden aanvullende voorwaarden. Onder gebruik van het beeldmateriaal wordt verstaan die handeling of geheel van handelingen met betrekking tot het beeldmateriaal, waaronder in ieder geval het opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enig andere vorm van ter beschikking stelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen alsmede het verveelvoudigen.

 

Het beeldmateriaal mag uitsluitend worden gebruikt wanneer dat in overeenstemming is met de doelstellingen van OVONED en/of Blij met een Ei, het door de gebruiker opgegeven doel en in de vorm en oplage waarvoor toestemming wordt verleend. Past het gebruiksdoel niet binnen de doelstellingen van OVONED/Blij met een Ei, dan zijn OVONED en Blij met een Ei gerechtigd het gebruiksrecht per direct in te trekken. Het gebruiksrecht mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden aangewend. Geheel of gedeeltelijke overdracht van het gebruiksrecht of het verstrekken van sublicenties door de gebruiker aan een derde is niet toegestaan. Het beeldmateriaal dat OVONED/Blij met een Ei beschikbaar stelt mag niet worden gebruikt voor commerciële bedrijfsspecifieke activiteiten, zoals het afbeelden op verpakkingen, in huisstijlen en in (advertentie)campagnes, tenzij hiervoor specifieke  afspraken zijn overeengekomen en schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Het beeldmateriaal mag slechts eenmaal worden gebruikt. Indien de gebruiker het beeldmateriaal opnieuw wenst te gebruiken, zal zij wederom om toestemming moeten vragen.

 

Bij elke uiting dient de tekst “©Copyright Het verhaal van het ei” te worden vermeld. De rechten op het beeldmateriaal zijn en blijven eigendom van OVONED/Blij met een Ei. Aan de gebruiker wordt enkel een beperkt gebruiksrecht verleend. Exclusief gebruiksrecht wordt niet verleend.

 

Het is de gebruiker niet toegestaan het beeldmateriaal te gebruiken op een wijze die OVONED/Blij met een Ei, de Nederlandse pluimveesector en/of de maker materiële of immateriële schade zou kunnen berokkenen.

 

Het is de gebruiker niet toegestaan wijzigingen in het beeldmateriaal aan te brengen.

 

OVONED/Blij met een Ei is nimmer aansprakelijk voor het gebruik van het beeldmateriaal door de gebruiker. De gebruiker vrijwaart OVONED/Blij met een Ei voor alle aanspraken van derden ter zake van het gebruik van het beeldmateriaal door de gebruiker. Evenzo is OVONED/Blij met een Ei jegens de gebruiker nimmer aansprakelijk voor het, eerder dan wel later, gebruik van het beeldmateriaal door derden.

 

In geval van overtreding door de gebruiker van de voorwaarden geldt een door OVONED/Blij met een Ei onmiddellijk opeisbare boete van € 300,– en, na daartoe in gebreke te zijn gesteld, van € 500,– voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van OVONED/Blij met een Ei om volledige schadevergoeding van de gebruiker te vorderen. Geschillen tussen OVONED/Blij met een Ei en de gebruiker inzake het gebruiksrecht worden beslecht door de bevoegde rechter naar Nederlands recht.